Vad innebär arbetsvillkor?

Om du kan få inkomstrelaterad dagpenning, grunddagpenning eller arbetsmarknadsstöd beror på om du uppfyller arbetsvillkoret eller inte.

 

Arbetsvillkoret för inkomstrelaterad dagpenning

Man ansöker om inkomstrelaterad dagpenning hos den egna arbetslöshetskassan. Om du har blivit arbetslös och du har hört till en arbetslöshetskassa, ska du alltid först ta reda på om du kan få inkomstrelaterad dagpenning. FPA kan inte betala dig en arbetslöshetsförmån då du hör till en arbetslöshetskassa och du har rätt till inkomstrelaterad dagpenning som kassan betalar ut.

Läs anvisningen: När kan jag få inkomstrelaterad dagpenning? (tyj.fi)

Observera i coronavirusläget

På grund av coronaepidemin har det arbetsvillkor som tillämpas i fråga om inkomstrelaterad dagpenning och grunddagpenning temporärt förkortats från 26 veckor till 13 veckor. Det förkortade arbetsvillkoret tillämpas från och med 16.3.2020. Detta gäller personer som från och med 1.3.2020 har minst en vecka som räknas in i arbetsvillkoret. Ändringen gäller till 6.7.2020. Sammandrag av alla ändringar: Arbetslöshetsförmåner i coronaläget

Om du ansöker om en arbetslöshetsförmån från FPA och du uppfyller arbetsvillkoret för löntagare eller företagare, har du rätt till grunddagpenning. Om du inte har rätt till grunddagpenning kan du ha rätt till arbetsmarknadsstöd.

Så här utreder FPA arbetsvillkoret

Du uppfyller arbetsvillkoret för löntagare om

  • du har varit i lönearbete minst 26 veckor (ca 6 mån.) under de 28 månader (granskningsperioden) som föregick arbetslösheten
  • din arbetstid har varit minst 18 timmar per vecka
  • din lön har uppgått till minst den nivå som bestäms i kollektivavtalet.

Om inget kollektivavtal finns ska din lön ha varit minst 1 236 euro per månad år 2020 och 1 211 euro per månad år 2019.

Lönen relateras till arbetstiden:

  • Dagslönen måste ha uppgått till minst 57,49 euro. Dagslönen fås genom att dividera minimilönen per månad med det genomsnittliga antalet arbetsdagar (1 236 : 21,5).
  • Timlönen måste ha uppgått till minst 7,19 euro. Timlönen fås genom att dividera minimilönen per dag med det genomsnittliga antalet arbetstimmar per dag (57,49 : 8).

FPA får uppgifter om löneinkomsterna från inkomstregistret. FPA använder sig av uppgifterna vid handläggningen av ansökningar. Vid behov begär man ytterligare uppgifter av dig.

Undantag i fråga om arbetsvillkoret

Inom branscher med avvikande arbetstidsarrangemang (lärare, hemarbetande i anställningsförhållande, idrottare eller konstnärer) kan arbetsvillkoret uppfyllas även om arbetet varar kortare tid. Huruvida arbetsvillkoret uppfylls kan också beräknas utifrån inkomsterna (hemarbetande i anställningsförhållande, idrottare eller konstnärer).

Du måste ha haft lönearbete i 52 veckor om du arbetar i ett företag som du inte äger någon andel i, men där en familjemedlem verkar som företagare. Villkoren i fråga om arbetstid och lön är desamma som för andra löntagare.

Använd räknaren för att kontrollera om du har arbetat tillräckligt i din familjemedlems företag för att få grunddagpenning.

Företagares arbetsvillkoret

Som företagare uppfyller du arbetsvillkoret om

  • du har arbetat som företagare i minst 15 månader under de 48 månader som föregick arbetslösheten
  • din arbetsinkomst enligt FöPL, LFöPL eller ArPL uppgår till sammanlagt minst 1 090 euro per månad (år 2020) eller 1 068 euro per månad (år 2019)

Företagsverksamhet som fortgått i minst 4 månader beaktas i arbetsvillkoret.

I arbetsvillkoret för företagare beaktas utöver företagsverksamhet också arbete som räknas in i arbetsvillkoret för löntagare som utförts under de föregående 28 månaderna.

Använd räknaren för att kontrollera om du bedrivit företagsverksamhet eller arbetat tillräckligt länge för att du ska få grunddagpenning.

Granskningsperiod för arbetsvillkoret

Med granskningsperiod avses den tid inom vilken utfört arbete beaktas då man utreder om arbetsvillkoret uppfylls.

Granskningsperioden för löntagare (28 månader) och för företagare (48 månader) förlängs på grund av bland annat sjukdom, heltidsstudier och vård av barn under 3 år. Granskningsperioden förlängs också om du deltar i sysselsättningsfrämjande service.

Granskningsperioden för arbetsvillkoret kan förlängas med högst 7 år. Längsta möjliga granskningsperiod är alltså 9 år och 4 månader.

Arbetsvillkorets giltighet

Då arbetsvillkoret en gång är uppfyllt, gäller det även om du arbetar mellan arbetslöshetsperioderna. Om du utan godtagbar orsak är borta från arbetsmarknaden längre än 6 månader, har du inte rätt till arbetslöshetsdagpenning förrän du har uppfyllt arbetsvillkoret på nytt.

Lönesubventionerat arbete och arbetsvillkor

Om du har varit i arbete som arbetsgivaren fått lönesubvention för, räknas 75 % av din arbetstid in i arbetsvillkoret. Resten, dvs. 25 % av din arbetstid, förlänger granskningsperioden för arbetsvillkoret.

Läs mer