Gå till innehållet

Vanliga frågor om aktiveringsmodellen inom utkomstskyddet för arbetslösa

Vad innebär aktiveringsmodellen?

Du kan få en arbetslöshetsförmån till fullt belopp om du uppfyller kravet på aktivitet. Aktiviteten kontrolleras i perioder på 65 utbetalningsdagar. Kravet på aktivitet uppfylls om du under perioden i fråga t.ex. utför avlönat arbete i minst 18 timmar, arbetar som företagare (minst 241 euro i företagarinkomst) eller deltar 5 dagar i sysselsättningsfrämjande service som ordnas av TE-tjänsterna eller i andra sysselsättningsfrämjande åtgärder.

Närmare bestämt uppfylls kravet på aktivitet i fråga om lönearbete ifall arbetet skulle uppfylla arbetsvillkoret om det utförs under en kalendervecka. Arbetstimmarna kan dock utföras under till exempel en vecka, fyra veckor eller hela perioden på 65 utbetalningsdagar.

Om du inte uppfyller kravet på aktivitet nedsätts förmånsbeloppet på 32,40 euro per dag med 4,65 % under den följande perioden på 65 utbetalningsdagar. Sammanlagt motsvarar det här ungefär förmånsbeloppet för en dag under din utbetalningsperiod. Utbetalningsperioden kan vara till exempel 4 veckor. Arbetslöshetsförmånen betalas igen till sitt normala belopp från början av följande granskningsperiod om kravet på aktivitet uppfylls. Nedsättningen görs på det fulla beloppet av arbetslöshetsförmånen inklusive eventuell barnförhöjning och förhöjningsdel, men inte på kostnadsersättning.

Förmånen nedsätts inte på grund av aktiveringsmodellen med mer än beloppet av arbetslöshetsförmånen för en dag, även om du inte heller under de följande 65 utbetalningsdagarna blir sysselsatt.

Ovan nämnda aktivitet krävs inte om du är närståendevårdare eller familjevårdare, om du har en ansökan om sjukpension under behandling, om du har en förmån på grund av arbetsoförmåga eller funktionsnedsättning  eller om du är permitterad för en kort tid. Ange i så fall det här i anmälan om arbetslöshetstid. FPA känner redan till om du har en förmån på grund av arbetsoförmåga eller funktionsnedsättning, så du behöver inte anmäla det.

Aktiviteten börjar följas upp 1.1.2018. Aktiveringsmodellen godkändes i december 2017 som en del av ändringen av lagen om utkomstskydd för arbetslösa.

Gäller aktiveringsmodellen mig?

Kravet på aktivitet gäller alla arbetslösa arbetssökande som har en arbetslöshetsförmån.

Närståendevårdare, familjevårdare samt arbetslösa personer som har en förmån på grund av arbetsoförmåga eller funktionsnedsättning omfattas inte av aktiveringsmodellen. Man förutsätts inte heller visa aktivitet om man har en ansökan om sjukpension under behandling eller är kortvarigt permitterad. I de här situationerna nedsätts arbetslöshetsförmånen alltså inte.

Meddela FPA i anmälan om arbetslöshetstid om du är närståendevårdare eller familjevårdare, om du har en ansökan om sjukpension under behandling eller om du är permitterad. FPA känner redan till om du har en förmån på grund av arbetsoförmåga eller funktionsnedsättning, så du behöver inte anmäla det separat.

Vad ska jag göra för att min arbetslöshetsförmån inte ska minska?

Kravet på aktivitet uppfylls om du under en period på 65 utbetalningsdagar utför avlönat arbete i minst 18 timmar, arbetar som företagare och har minst 241 euro i företagarinkomster eller under 5 dagar deltar i sysselsättningsfrämjande service eller annan verksamhet som stöder sysselsättningen.

Uppge om du har lönearbete eller arbetar som företagare i anmälan om arbetslöshetstid. FPA kontrollerar om kravet på aktivitet uppfylls och betalar ut förmånen enligt det. Anmälan om arbetslöshetstid gör du lättast i e-tjänsten.

Hur meddelar jag att jag arbetar eller deltar i sysselsättningsfrämjande service?

Uppge när du har arbetat i anmälan om arbetslöshetstid. FPA kontrollerar om kravet på aktivitet uppfylls och betalar ut förmånen enligt det. Anmälan om arbetslöshetstid gör du lättast i e-tjänsten

FPA får uppgifter från arbets- och näringsbyrån om ditt deltagande i sysselsättningsfrämjande service. Ange ändå de dagar du deltar i servicen i anmälan om arbetslöshetstid, så att du kan få förhöjningsdel och kostnadsersättning för dessa dagar.

Uppge i din anmälan om arbetslöshetstid om du deltar i någon annan service eller rekryteringsstödjande verksamhet som ordnas av arbetskraftsmyndigheten, eftersom FPA inte får uppgifter om dessa från arbets- och näringsbyrån.

Meddela FPA i anmälan om arbetslöshetstid om du är närståendevårdare eller familjevårdare, om du har en ansökan om sjukpension under behandling eller om du är permitterad. FPA känner redan till om du har en förmån på grund av arbetsoförmåga eller funktionsnedsättning, så du behöver inte anmäla det separat.

Vem kontrollerar aktiviteten?

FPA kontrollerar om kravet på aktivitet uppfylls och betalar ut förmånen enligt det. Uppge när du har arbetat i anmälan om arbetslöshetstid. Anmälan om arbetslöshetstid gör du lättast i e-tjänsten.

Vad händer om jag inte uppfyller kravet på aktivitet?

Om du inte uppfyller kravet på aktivitet nedsätts förmånsbeloppet på 32,40 euro med 4,65 % för den följande perioden på 65 utbetalningsdagar. Det här motsvarar sammanlagt ungefär förmånsbeloppet för en dag under utbetalningsperioden, till exempel 4 veckor. Arbetslöshetsförmånen betalas igen till sitt normala belopp från början av följande granskningsperiod om kravet på aktivitet uppfylls.

Du kan också ha rätt till andra FPA-förmåner, till exempel allmänt bostadsbidrag eller grundläggande utkomststöd.

Kontakta TE-tjänster om du vill fråga om arbetsmöjligheter och sysselsättningsfrämjande service: www.te-tjanster.fi

Jag är lärare. Hur uppfylls kravet på aktivitet i mitt fall?

Inom branscher med avvikande arbetstidsarrangemang (lärare, hemarbetande med anställningsförhållande, idrottare eller konstnärer) kan arbetsvillkoret, och därigenom kravet på aktivitet, uppfyllas även om arbetet varar kortare tid än 18 timmar (lärare). Huruvida arbetsvillkoret och kravet på aktivitet uppfylls kan också beräknas utifrån inkomsterna (hemarbetande med anställningsförhållande, idrottare eller konstnärer).

Exempel: En mottagare av arbetslöshetsförmån arbetar som timanställd lärare inom en bransch där det inte finns heltidsanställda timlärare, vilket innebär att det krävs minst 8 timmar arbete under en kalendervecka för att arbetsvillkoret ska uppfyllas. Under perioden på 65 utbetalningsdagar arbetar personen som lärare 4 dagar två timmar åt gången, vilket uppfyller kravet på aktivitet.

Uppfylls kravet på aktivitet genom självständig förvärvsverksamhet? Måste jag ha ett FO-nummer?

Personer som förvärvsarbetar utan att stå i ett anställnings- eller tjänsteförhållande betraktas som företagare. Det här gäller också dem som anlitar faktureringstjänster. För en företagare uppfylls kravet på aktivitet om företagsverksamheten ger en inkomst på 241,04 euro under en period som omfattar 65 utbetalningsdagar. För detta behövs inte ett FO-nummer.

Hur inverkar aktiveringsmodellen på mina andra förmåner?

Om din arbetslöshetsförmån minskar på grund av att kravet på aktivitet inte uppfylls, inverkar det antagligen inte på dina andra FPA-förmåner. Till exempel ska dina inkomster sjunka minst 200 euro/mån innan det allmänna bostadsbidraget justeras. Endast en liten ändring i ditt arbetslöshetsunderstöd påverkar alltså inte direkt bidraget. Om du får grundläggande utkomststöd från FPA, kan minskningen av arbetslöshetsunderstödet höja utkomststödet en aning. Du kan uppskatta utkomststödet med vår räknare.

Uppfyller min kurs kraven på aktivitet?

Kravet på aktivitet uppfylls även om du deltar 5 dagar i sysselsättningsfrämjande service som ordnas av TE-tjänster eller i regionala sysselsättningsförsök, i annan motsvarande verksamhet eller i verksamhet på arbetsplatsen som stöder din rekrytering. Under den här tiden ska du vara berättigad till arbetslöshetsförmån. Kravet på aktivitet uppfylls inte, om du är borta utan tillstånd.

Sysselsättningsfrämjande service är jobbsökarträning, karriärträning, arbetskraftsutbildning, frivilliga studier som stöds med arbetslöshetsförmån, utbildningsprövning, arbetsprövning, invandrares frivilliga studier som stöds och arbetsverksamhet i rehabiliterande syfte. Dessa tjänster är lagstadgade.

Annan service eller verksamhet som förbättrar förutsättningarna för sysselsättning och ordnas av arbetskraftsmyndigheten är till exempel sakkunnigbedömningar (med undantag av utvärdering av arbetsförmåga), yrkes- och karriärvägledning samt arbetsträning och jobbsökarträning. Även arbets- och utbildningsprövning godkänns.

Verksamhet på arbetsplatsen som stöder din rekrytering kan till exempel vara rekryteringsprövning som ordnas i samarbete med arbetsgivaren. Rekryteringsprövning ska pågå i 5 dagar.

Som aktivitet räknas inte intervjuer som ordnas av TE-tjänsterna, besök för att göra upp eller justera en sysselsättningsplan eller övrig rådgivning. Inte heller ESR-finansierade projekt, projekt vid läroanstalter, kommunernas sysselsättningstjänster eller projekt och kurser som ordnas av fackförbund eller utbildning som ordnas av arbetsgivaren på basis av konkurrenskraftsavtalet räknas som aktivitet.

Varför fick jag ett beslut som bara gäller fram till 1.4 trots att inlämningsdagen för anmälan om arbetslöshetstid var ett senare datum?

Då du lämnar in anmälan om arbetslöshetstid via e-tjänsten får du uppgift om förmånsbeloppet fram till slutet av den första granskningsperioden enligt aktiveringsmodellen. I detta fall fram till 31.3. Det återstående beloppet som gäller den aktuella betalningsperioden betalas ofta ut på samma gång. Du får ett separat beslut ifall förmånsbeloppet ändras.

Om det i din anmälan om arbetslöshetstid finns något som behöver kollas upp, t.ex. om en bilaga saknas, får du uppgift om förmånsutbetalningen för tiden från 1.4 efter det att ärendet har avgjorts. I e-tjänsten kan du se uppgifter om avgöranden som gäller både anmälningar som lämnats via e-tjänsten och anmälningar som lämnats in i pappersformat. Uppgifterna syns dagen efter att ärendet avgjorts.