Yhteistyökumppanit

Nimi Tunnus Kuvaus Lomake
Palaute - Kuntoutuspsykoterapia KU 138 Kuntoutuspsykoterapian toteuttaja antaa lomakkeella palautteen (Kelan korvaamasta) kuntoutuspsykoterapiasta. Lataa
Selvitys - Lasten yksityisen hoidon tuki - Päivähoidon tuottaja WH 2 Tämän lomakkeen täyttää yksityinen päivähoidon tuottaja. Lataa

Tee selvitys verkossa
Omat tavoitteeni GAS 1 Käytetään kuntoutuksen tavoitteen laatimiseen ja arviointiin. Tavoite laaditaan yhteistyössä kuntoutuksen palveluntuottajan ja kuntoutujan kanssa. Lataa
Tilitys Suomessa syntyneistä sairaanhoitokustannuksista suorakorvausmenettelyssä SV 132 Tilitys Suomessa syntyneistä sairaanhoitokustannuksista suorakorvausmenettelyssä Lataa
Ilmoitus - Etuuden maksaminen kunnalle EV 255 Lomakkeella haetaan etuuden maksamista kunnalle asiakasmaksulain 14 §:n tai toimeentulotukilain 23 §:n perusteella. Lataa
Terapiapalaute - Vaativa lääkinnällinen kuntoutus KU 117 Palveluntuottajat käyttävät lomaketta antaessaan Kelalle kirjallisen kuntoutujakohtaisen palautteen toteuttamastaan kuntoutuksesta. Lataa
Ilmoitus - Tiedot vuokranantajasta Y 12 Vuokranantaja täyttää. Tiedot vuokranantajasta kun vuokranantaja on asumistuen saajana. Lataa
Suostumus - Kuntoutuksen hyötyä koskeva raportointi KU 5 Kuntoutuja antaa suostumuksensa osallistua kuntoutuksen hyötyä koskevaan raportointiin ja raportointitietojen viemiseen tuloksellisuuden raportoinnin rekisteriin. Lataa
Selvitys tiloista, laitteista, välineistä ja terapian toteuttamisesta - Vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen avoterapiapalvelut KU 115 Lomaketta käytetään vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen avoterapiapalvelujen tarjouskilpailussa. Lataa
Selvitys fysio-, puhe- ja toimintaterapeutin pätevyydestä¹,² - Vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen avoterapiapalvelut KU 116 Lomaketta käytetään vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen avoterapiapalvelujen tarjouskilpailussa. Lataa
Selvitys psykoterapeutin ja musiikkiterapeutin pätevyydestä ja toiminnasta (Kuntoutuspsykoterapia). Ilmoitus neuropsykologin toiminnasta (Harkinnanvarainen kuntoutus) KU 118 Terapeutit käyttävät lomaketta hakiessaan oikeutta antaa Kelan harkinnanvaraista psyko- tai musiikkiterapiaa tai neuropsykologista kuntoutusta. Lataa
Yhteenvetolomake, Työterveyshuollon esivalinta KIILA-kursseissa KU 129 Työterveyshuolto täyttää lomakkeelle alueellisissa työpaikkakohtaisissa KIILA-kursseille suositeltavat hakijat. Lataa
Todistus adoptiolapsen nimeämisestä tai hoitoon ottamisesta SV 94 Äidin vanhempainetuudet (SV 9), Isän vanhempainetuudet (SV 29a) ja Lapsilisä (LL 1) hakemusten liite, jos kyseessä on adoptiotilanne. Lomakkeen antaa kunnan sosiaalihuollon toimielin, adoptiotoimisto tai kansainvälisiä adoptiopalveluja antava taho. Lataa
Tilitys Suomessa syntyneistä sairausvakuutuslain mukaisista sairaanhoitokustannuksista SV 131 Työnantajan, sosiaalihuollon toimielimen, muun tilityksen tekijän tilityslomake Lataa
Lomakkeen SV 210, Selvitys ja korvaushakemus sairaankuljetuksesta, täyttöohjeita SV 210T - Lataa
Työkykykysymykset - Tuloksellisuuden seurantatiedot Kelalle AKV 1 Lomaketta käytetään ammatillisen kuntoutuksen tuloksellisuuden mittauksessa ja raportoinnissa. Käytetään kuntoutuspalveluissa, joissa palveluntuottaja raportoi Kelalle tuloksellisuudestaan palvelustandardien mukaisesti. Lataa
Esitys etuuden maksamisesta kunnalle EV 241N Lomakkeella haetaan etuuden maksamista kunnalle tilanteessa, jossa etuuden maksaminen etuudensaajalle itselleen vaarantaa hänen tai hänen perheenjäsentensä toimeentulon. Lataa
Hintatarjous - Vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen yksilöterapiat KU 122 Lomaketta käytetään vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen avoterapiapalvelujen tarjouskilpailussa. Lataa
Selvitys neuropsykologin, musiikki- ja psykoterapeutin¹ pätevyydestä² - Vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen avoterapiapalvelut³ KU 124 Lomaketta käytetään vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen avoterapiapalvelujen tarjouskilpailussa. Lataa
Tarjoajaa ja palvelua koskevat kelpoisuusehdot - Vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen yksilöterapiat KU 125 Lomaketta käytetään vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen avoterapiapalvelujen tarjouskilpailussa. Lataa
Hintatarjous - Vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen ryhmäterapia, monimuotoryhmäterapia ja päiväkuntoutus KU 133 Lomaketta käytetään vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen avoterapiapalvelujen tarjouskilpailussa. Lataa
Koontilomake - Vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen yksilöterapiat KU 136 Lomaketta käytetään vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen avoterapiapalvelujen tarjouskilpailussa. Lataa
Hakemus - Valtion korvaus Y 31 - Lataa
Esitys - Alle 16-vuotiaan vammaistuen maksaminen Y 241L Lomakkeella haetaan vammaistuen maksamista kunnan sosiaalihuollon toimielimelle tai muulle henkilölle kuin lapsen vanhemmalle, huoltajalle tai edunvalvojalle. Lataa
Selvitys tarjottavasta terapiapalvelusta - Vaikeavammaisten avokuntoutuspalvelut KU 123 Lomaketta käytetään vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen avoterapiapalvelujen tarjouskilpailussa. Lataa
Tarjoajaa ja palvelua koskevat kelpoisuusehdot - Vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen ryhmäterapia, monimuotoryhmäterapia ja päiväkuntoutus KU 135 Lomaketta käytetään vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen ryhmä- ja monimuotoryhmäterapian ja päiväkuntoutuksen tarjouskilpailussa. Lataa
Koontilomake - Vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen ryhmäterapia, monimuotoryhmäterapia ja päiväkuntoutus KU 137 Lomaketta käytetään vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen avoterapiapalvelujen tarjouskilpailussa. Lataa
Terapialasku – Vaativa lääkinnällinen kuntoutus KU 203 Terapeutti laskuttaa lomakkeella vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen terapiakustannuksia. Lomaketta käytetään Tilityslomakkeen KU 206 liitteenä. Lataa
Kunnan esitys lapsilisän maksamisesta LL 2 Lomakkeella kunta esittää lapsilisän maksamista kunnan sosiaalihuollon toimielimelle tai muulle henkilölle kuin lapsen vanhemmalle, kun lapsi on sijoitettu laitos- tai perhehoitoon tai kyseessä on muu erityisen painava syy. Lataa
Ilmoitus lapsen luovuttamisesta, huostaanotosta tai kiireellisestä sijoituksesta SV 95 Lomakkeella sosiaalihuollon toimielin tai sitä vastaava kunnan toimielin/adoptiotoimisto ilmoittaa lapsen luovuttamisesta adoptiolapseksi tai lapsen huostaanotosta tai kiireellisestä sijoituksesta äitiys- tai vanhempainrahakaudella. Lataa
Tilitys matkakustannuksista - valtakirjasopimusmenettelyssä / suorakorvausmenettelyssä SV 130 - Lataa
Suostumuslomake, Kela/TE-toimisto KU 4 Lomakkeella asiakas ilmoittaa suostumuksensa Kelan ja TE-toimiston rekistereihin tallennettujen tietojen luovuttamisesta edellä mainittujen toimijoiden kesken. Lataa
Yhteenvetolomake, Sairausryhmäkohtaiset ja ammatilliset esivalintakurssit KU 128 Kuntoutuksen palveluntuottaja täyttää lomakkeelle esivalintakursseille suositeltavat, varasijalle suositeltavat ja ei suositellut hakijat. Lomakkeeseen liitetään yksittäisiä henkilöitä koskevat Kurssin esivalintatahon kannanotot KU 107. Lataa
Liite - Ateriatuki - Ylimääräisen avustuksen laskelma RU 5L Lomake on tarkoitettu opiskelijaravintolan pitäjille, jotka hakevat ylimääräistä avustusta. Lataa
Hakemus - Ateriatuki - Ylimääräinen avustus RU 7 Lomake on tarkoitettu opiskelijaravintolan pitäjille, jotka hakevat ylimääräistä avustusta. Lataa
Vakuutusyhtiön / työnantajan tilitys - Ulkomailla syntyneet sairaanhoitokustannukset SV 133 Huom! Lomake on uudistettu 1.1.2014 lainmuutoksesta johtuen. Ennen 1.1.2014 syntyneet kustannukset korvataan kyseisenä ajankohtana voimassa olleen lainsäädännön mukaisesti. Lataa
Perehdytyslomake - Vammaisen tulkkauspalvelu TU 50 Vammaisten tulkkauspalvelun perehdytyksessä käytettävä lomake, jonka asiakas ja perehdyttäjät täyttävät yhdessä. Lataa
Tulkintietolomake - Kuulo- ja kuulonäkövammaisten tulkit TU 52 Vammaisten tulkkauspalvelun palveluntuottajan kuulo- ja kuulonäkövammaisten tulkit ilmoittavat tällä lomakkeella tarjoamansa tulkkaustuotteet, käyttämänsä tulkkausmenetelmät ja –kielet sekä osaamisalueensa. Lataa
Tulkintietolomake - Puhevammaisten tulkit TU 53 Vammaisten tulkkauspalvelun palveluntuottajan puhevammaistentulkit ilmoittavat tällä lomakkeella tarjoamansa tulkkaustuotteet, käyttämänsä tulkkausmenetelmät ja -kielet sekä osaamisalueensa. Lataa
Vammaisten opiskelutulkkauspalvelun laskulomake TU 54 Vammaisten opiskelutulkkauspalvelun laskulomake, jota tulkkauspalveluntuottaja voi käyttää laskuttaessaan Kelaa antamistaan opiskelutulkkauspalveluista. Lataa
Vammaisten tulkkauspalvelun laskulomake TU 55 Vammaisten tulkkauspalvelun laskulomake, jota tulkkauspalveluntuottaja voi käyttää laskuttaessaan Kelaa antamistaan tulkkauspalveluista. Lataa
Tiedustelu toimintayksiköstä Y 236 Lomakkeella tiedustellaan toimintayksikön tietoja. Lataa
Maksuvaatimus - Opintolainan maksaminen pankille OG 5 Lomakkeella pankki voi esittää maksuvaatimuksen opintolainasta valtion takausvastuun perusteella tai esittää aiemmin pankille maksettuun opintolainaan liittyvän lisävaatimuksen. Lataa