Siirry sisältöön

Kun työkyvyttömyys pitkittyy

Kun työntekijän työkyvyttömyys pitkittyy sairauden tai vamman takia, työnantaja, työntekijä ja työterveyshuolto selvittävät yhteistyössä, voiko työntekijä palata työhönsä tai jatkaa työssä ja mitä se työpaikalla vaatii.

Työnantaja

 • ilmoittaa työterveyshuollolle, kun työntekijä on ollut joko yhtäjaksoisesti tai lyhyemmissä jaksoissa poissa työstä yhteensä kuukauden.
 • selvittää, tarvitaanko työpaikalla erityisiä järjestelyjä, jotta työntekijä voi palata työhönsä tai jatkaa työssä. Järjestelyt toteutetaan tarpeen mukaan.
 • osallistuu työterveyshuollon koolle kutsumaan yhteisneuvotteluun, jossa selvitetään työntekijän työkyky ja mahdollisuudet jatkaa työssä.

Työterveyshuolto

 • voi jo työkyvyttömyyden alkuvaiheessa tarvittaessa kutsua työntekijän ja työnantajan yhteisneuvotteluun.
 • järjestää neuvottelun, jossa keskustellaan työntekijän mahdollisuuksista jatkaa työssä ja työpaikan mahdollisuuksista toteuttaa muutoksia, jotka helpottavat paluuta työhön.
 • sopii työntekijän kanssa yhteydenpitotavan, joka on tarkoituksenmukainen työntekijän sairauden kannalta. Esimerkiksi jos työntekijän terveydentila on heikko, voi muu kuin henkilökohtainen tapaaminen olla vaihtoehtona
 • laatii lausunnon työntekijän jäljellä olevasta työkyvystä ja mahdollisuuksista palata työhönsä tai jatkaa työssä
 • laatii lausunnon A-todistukselle tai B-lausuntolomakkeelle. A-todistukselle laadittu lausunto on riittävä mm. silloin, kun se koskee vain 90 päivän tilannetta ja asiakkaan hoidosta vastaava yksikkö laatii lausunnot sairauspäivärahaa varten
 • jos työhön paluun selvittely ei ole sairauden vuoksi mahdollista, lausunnoksi riittää toteamus tästä A-lomakkeelle.

Työntekijä

 • saa Kelasta kehotuksen pyytää työterveyshuoltoa kirjoittamaan lausunnon hänen työkyvystään ja mahdollisuuksistaan jatkaa työssä, jos työkyvyttömyys pitkittyy. Kela voi myös kutsua työntekijän kuntoutustarveselvitykseen.
 • toimittaa lausunnon Kelaan, ennen kuin Kela maksanut sairauspäivärahaa 90 arkipäivältä. Työntekijä ja työterveyshuolto voivat sopia myös, että työterveyshuolto toimittaa lausunnon Kelaan.
 • Ilman lausuntoa sairauspäivärahan maksaminen päättyy. Maksamista ei kuitenkaan keskeytetä, jos lausunnon toimittamatta jättäminen ei johdu työtekijästä tai jos keskeyttäminen olisi muuten kohtuutonta.

Paluuta työhön voivat tukea

 • osasairauspäiväraha
 • kuntoutus
 • koulutus
 • työaikajärjestelyt
 • työkokeilu
 • työkuormituksen vähentäminen
 • työtehtävien rajoittaminen tai muuttaminen
 • paremmat työvälineet tai apuvälineet
 • ergonomiset parannukset.

Lue lisää